sat覺r aras覺

Sitomegalovir羹s (CMV) Nedir? Sitomegalovir羹s Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir?

Sitomegalovirüs (CMV) insandan insana kan, tükürük, idrar ve anne sütü gibi vücut s覺v覺lar覺 ile bulaan yayg覺n rastlanan bir virüs çeididir.

Her yatan insan覺 etkileyebilen CMV genellikle hafif semptomlarla seyreder. Ancak herhangi bir sebeple ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f olanlarda virüs ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Hamilelik döneminde anne aday覺 CMV ile enfekte olursa virüsü bebeine aktarabilir, bu durum iitme kayb覺, geliim problemleri gibi doumsal anomalilerle kendisini gösteren konjenital (doumsal) CMV’ye neden olabilir.

“Sitomegalovirüs (CMV) nedir?, Sitomegalovirüs belirtileri nelerdir?” gibi CMV hakk覺nda yap覺lan çeitli çal覺malara bak覺ld覺覺nda kiinin virüs ile bir kez enfekte olduktan sonra ömür boyu virüsü herhangi bir semptom göstermeden ta覺yabileceini göstermektedir.

Sitomegalovirüs (CMV) Nedir?

Sitomegalovirüs, Herpesviridae virüs ailesine ait virüs çeididir. Ramsay Hunt sendromuna neden olduu bilinen Varicella Zoster virüsü ve herpes virüs ailesine ait olan dier pek çok virüs gibi CMV de uzun y覺llar konakç覺da pasif halde kalabilir.

Ancak herhangi bir sebeple kiinin ba覺覺kl覺k sistemi zay覺flarsa virüs aktif hale gelerek çeitli semptomlara neden olabilir.

Dünya genelinde 6 ya覺ndan büyük kiilerin yakla覺k %59’u hayat覺n覺n bir döneminde sitomegalovirüs (CMV) ile enfekte olmaktad覺r.

Bununla birlikte yenidoan döneminde de en s覺k kar覺la覺lan enfeksiyon hastal覺klar覺ndan bir tanesi CMV enfeksiyonudur.

Yeterli tarama yöntemleri kullan覺ld覺覺nda yenidoan bebeklerin yakla覺k %1’inde Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu görülmektedir.

Sitomegalovir羹s (CMV) Nas覺l Bula覺r

Sitomegalovirüs (CMV) Neden Olur?

Sitomegalovirüs enfeksiyonu kiinin herpes virüs ailesinin Beta Herpesviridae alt familyas覺na ait çift sarmall覺 bir DNA virüsü olan sitomegalovirüs virüsü ile enfekte olmas覺n覺n ard覺ndan gelien bir enfeksiyon hastal覺覺d覺r.

CMV enfeksiyonu primer (birincil) enfeksiyon, yeniden enfeksiyon/aktivasyon eklinde ortaya ç覺kabilir.

Bir dier ifadeyle virüs insan vücuduna girdikten sonra semptomlara neden olabilecei gibi uzun süre konakç覺da pasif durumda kalarak ba覺覺kl覺k sisteminin herhangi bir sebeple bask覺lanmas覺 veya zay覺flamas覺 neticesinde tekrar aktif hale gelerek semptomlara neden olabilir.

Özellikle hamilelik döneminde anne aday覺n覺n CMV ile enfekte olmas覺 fetusta geliim problemlerine neden olabilir.

Sitomegalovirüs (CMV) Nas覺l Bula覺r?

Sitomegalovirüs insandan insana ter, tükürük, kan gibi vücut s覺v覺lar覺yla temas yoluyla bulaabilir. Sitomegalovirüsünün bal覺ca bulama yollar覺 aa覺daki gibidir:

 • 襤drar ve tükürük ile dorudan temas yoluyla,
 • Cinsel iliki yoluyla,
 • Emzirme yoluyla anneden bebee,
 • Kan nakli veya organ nakli operasyonlar覺.

Baz覺 çal覺malar hamilelere ve küçük çocuklara CMV bulamas覺n覺n en s覺k kar覺la覺lan yolu idrar ve tükürük gibi vücut s覺v覺lar覺yla temas etmektir.

Sitomegalovir羹s (CMV) Belirtileri Nelerdir?

Sitomegalovirüs (CMV) Belirtileri Nelerdir?

Sitomegalovirüs enfeksiyonunun belirtileri kiinin ba覺覺kl覺k sistemine bal覺 olarak deiiklik gösterebilir.

Bunun yan覺 s覺ra konjenital (doutan) CMV ile sonradan edinilen CMV belirtileri de farkl覺l覺k gösterebilir.

Ba覺覺kl覺k sistemi sal覺kl覺 olan kiilerde hastal覺k çou zaman asemptomatik seyreder yani herhangi bir ikâyete neden olmaz veya halsizlik, yüksek ate, eklem ve kas ar覺lar覺 gibi hafif belirtiler görülebilir.

Ancak ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f olanlarda veya kanser tedavisi gibi herhangi bir sebeple ba覺覺kl覺k sistemi bask覺lanm覺 olanlarda daha ciddi semptomlar ortaya ç覺kabilir.

Bu kiilerde görülen bal覺ca sitomegalovirüs (CMV) belirtileri u ekildedir:

 • Yüksek ate,
 • Halsizlik,
 • CMV’ye bal覺 zatürre (pnömoni),
 • Bulan覺k görme, görme kayb覺 gibi göz problemleri,
 • Mide ar覺s覺, gaitada (d覺k覺da) kan, mide bulant覺s覺, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi problemleri ile karakterize CMV gastriti veya ülseri,
 • Nöbetler, ba ar覺s覺, bilinç bulan覺kl覺覺 gibi belirtilerle ortaya ç覺kan ensefalit olarak da bilinen beyin iltihab覺.

Say覺lanlar覺n yan覺 s覺ra hamilelik döneminde anne aday覺ndan bebee geçen konjenital sitomegalovirüs (CMV) bebeklerde farkl覺 semptomlara da neden olabilir.

Baz覺 yenidoanlarda bu semptomlar doumda görülmeyebilir, zamanla ortaya ç覺kabilir. Bal覺ca konjenital sitomegalovirüs (CMV) belirtileri aa覺daki gibidir:

 • Erken doum,
 • Düük doum a覺rl覺覺,
 • Anemi yani kans覺zl覺k,
 • Sar覺ms覺 göz ve cilt rengi ile karakterize sar覺l覺k,
 • Ciltte k覺rm覺z覺 lekeler,
 • Hepatomegali olarak bilinen karacier büyümesi,
 • Splenomegali olarak da bilinen dalak büyümesi,
 • Ba çevresinin dier bebeklere k覺yasla daha küçük olmas覺 ile kendisini gösteren mikrosefali,
 • Akcier iltihab覺,
 • 襤itme problemleri.

襤lave olarak, doumdan önce veya doum s覺ras覺nda CMV ile enfekte olan çocuklar覺n yürüme, oturma, emekleme gibi motor becerilerinde gerilik görülebilir.

Sitomegalovirüs (CMV) Nas覺l Tehis Edilir?

Sitomegalovirüs hastal覺覺 belirtileri ile sal覺k kurulular覺na bavuran hastalar öncelikle alan覺nda uzman bir doktor taraf覺ndan detayl覺 olarak muayene edilir ve hastan覺n t覺bbi öyküsü al覺n覺r.

Çou hastada sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu hafif semptomlara neden olduundan CMV aç覺s覺ndan hastay覺 test etmeye gerek olmayabilir.

Ancak hamilelerde veya ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f olan kiilerde uzmanlar kan ve dier vücut s覺v覺lar覺 tetkikleri ile hastal覺覺 tehis edebilir.

Ek olarak, hamile kad覺nlarda yeni bir enfeksiyonun tespit edilmesi durumunda uzmanlar fetusun etkilenip etkilenmediini anlayabilmek için halk aras覺nda bebein suyu olarak da bilinen amniyon s覺v覺s覺ndan amniyosentez ad覺 verilen bir yöntem yard覺m覺yla s覺v覺 örnei alabilir.

Bebeklerde konjenital sitomegalovirüs olduundan üphelenilen durumlarda uzmanlar ilk 3 hafta içerisinde bebekleri CMV aç覺s覺ndan test edebilir.

CMV karacier ve böbrekleri etkileyebilecei için gerekli durumlarda karacier fonksiyon testleri gibi ek tetkiklerden de faydalan覺labilir. Bunlar覺n yan覺 s覺ra AIDS hastal覺覺 gibi sebeplerle ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f olanlar覺n veya organ nakli yapt覺ranlar覺n sitomegalovirüs aç覺s覺ndan düzenli olarak test edilmesi gerekebilir.

Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyonu Tedavisi Nas覺l Yap覺l覺r?

Sitomegalovirüs çou zaman sal覺kl覺 kiilerde herhangi bir semptoma neden olmaz.

Bu nedenle hastal覺覺n tedavi edilmesine de gerek olmayabilir.

Ancak ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f olan kiilerde veya CMV ile doan bebeklerde uzmanlar çeitli antiviral ilaçlar yard覺m覺yla hastal覺覺 tedavi edebilir.

Ancak bu ilaçlar hastal覺覺n ilerlemesini önlemeye ve semptomlar覺n iddetini azaltmaya yard覺mc覺 olsa da virüsü tamamen ortadan kald覺rmayabilir.

S覺kça Sorulan Sorular

Sitomegalovirüsü Nas覺l Önlenir?

Özellikle hamileler veya ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f olanlar覺n CMV virüsünden korunmas覺 için bilinen en etkili yol vücut s覺v覺lar覺yla temastan kaç覺nmakt覺r. Bunun yan覺 s覺ra çocuklarla ka覺k ve çatallar覺 paylamamak, bebein bezini deitirdikten sonra elleri bol sabunlu suyla y覺kamak CMV enfeksiyonu riskini azaltabilir.

Sitomegalovirüs Enfeksiyonu Cinsel Yolla Bulaan Enfeksiyon (CYBE) Hastal覺klar覺ndan m覺d覺r?

Sitomegalovirüsünün bulama yollar覺ndan bir tanesi cinsel ilikidir. Ancak en s覺k kar覺la覺lan bulama yolu idrar ve tükürük gibi vücut s覺v覺lar覺yla temas olduundan CMV enfeksiyonu cinsel yolla bulaan enfeksiyon hastal覺klar覺 aras覺nda deerlendirilmez. Bununla birlikte hamilelerin veya ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f olanlar覺n korunmal覺 cinsel ilikiyi tercih etmesi sitomegalovirüse yakalanma riskini azaltabilir.

Sitomegalovirüs Komplikasyonlar覺 Nelerdir?

CMV enfeksiyonu ba覺覺kl覺k sistemi sal覺kl覺 olan kiilerde genellikle herhangi bir soruna neden olmaz. Ancak ba覺覺kl覺k sistemi herhangi bir sebeple zay覺flam覺 olanlarda, kök hücre nakli veya organ nakli yapt覺ran kiilerde CMV zatürre, görme kayb覺 veya organ reddi gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

CMV 襤itme Kayb覺na Neden Olur mu?

Konjenital yani doutan sitomegalovirüs enfeksiyonu olan bebeklerde iitme kayb覺 yayg覺n rastlanan semptomlardan bir tanesidir. 襤itme kayb覺 ile doan baz覺 bebeklerde alan覺nda uzman bir doktor taraf覺ndan uygulanan ilaç tedavisi olumlu sonuç verebilir. Ek olarak, konuma terapisi gibi terapiler de CMV’li bebeklerin dil ve iletiim becerilerinin gelimesine yard覺mc覺 olabilir.

Sitomegalovirüs sal覺kl覺 kiilerde çounlukla asemptomatik seyreden, ancak immün sistem (ba覺覺kl覺k sistemi) yetmezlii gibi sal覺k sorunlar覺 bulunanlarda, hamilelerde veya organ nakli operasyonu geçiren kiilerde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle CMV aç覺s覺ndan risk grubunda olan kiilerin alan覺nda uzman bir doktordan randevu alarak gerekli kontrollerini yapt覺rmas覺 önemlidir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do癟. Dr.
Cihan Comba
Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum
襤.A.. VM Medical Park Florya
2236

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.