Doç. Dr.Tayfun Kermenli

  • İlgi Alanları
  • Akciğer kanseri
  • Minimal invaziv cerrahi
  • Videotorakoskopik göğüs cerrahisi
  • Bölgesel aşırı terleme
  • Mezotelyoma
  • Akciğer kanseri evreleme
  • Timus hastalığı
  • Trakeal darlıklar

Eğitim ve Uzmanlık
2007 – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2015 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Göğüs Cerrahisi A.D. - Uzmanlık

Deneyim
2007 - 2009 - Sapanca İlçe Hastanesi, Sakarya, T.C Sağlık Bakanlığı - Pratisyen Hekim
2015-2017: Elbistan Devlet Hastanesi  - Mecburi Hizmet
2017 - Halen : Medicalpark Elazığ Hastanesi
2020 - Halen : İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Akademik Görev)

Kurs ve Sertifikalar
Travmalı Hastaya Acil Yaklaşım Kursu, 12 Nisan 2010, Bursa
Göğüs Cerrahisinde 1. Deneysel Hayvan Modelleri Kursu, 26-28 Kasım 2010, Kırıkkale
Temel ve İleri Yaşam Desteği (CPR) kursu, 09 Şubat 2011, Bursa
Türk Toraks Derneği II. Göğüs Cerrahisi Mesleki Gelişim Kursu, 10-12 Şubat 2012, Antalya
Türk Toraks Derneği III. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu, 8-12 Şubat 2012, Antalya
Akciğer Naklinde Postoperatif Erken Dönem : İzlem ve Komplikasyonlar Kursu, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 Nisan 2013
Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Mesleki Gelişim Kursu, 18 Mayıs 2013, Bursa
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Balıkesir Bahar Sempozyumu, 08 Haziran 2013, Balıkesir
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Akciğer Radyolojisi Kursu, 15 Ekim 2016, İzmir
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu, 14-18 Mart 2018, Antalya
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, İleri VATS Kursu, 13-17 Mart 2019, Antalya

Mesleki Üyelikler
European Respiratory Society, Üye , 2019
Akciger Saglıgı ve Yogun Bakım Dernegi, Üye , 2016
Türk Akciger Kanseri Dernegi, Üye , 2015
Türk Gögüs Cerrahisi Dernegi, Üye , 2015
Türkiye Solunum Arastırmaları Dernegi, Üye , 2013
Türk Toraks Dernegi, Üye , 2012

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.1. Bayram AS, Erol MM, Melek H, Çolak M.A, Kermenli T, Gebitekin C, The success of surgery in the first 24 hours in patients with esophageal perforation, Eurasian J Med. 2015; 47: 41-48.

A1.2. Kermenli T, Akarsu E, Abakay M.A, Genç Ö, Ekiz T, Complete Excision of a Posterior Mediastinal Goiter Causing Tracheal Deviation, Clin Respir J. 2017;11: 1096-97.

A1.3. Kermenli T, Ekiz T, Akarsu E, Çalık İ, Yeğen S.F, Persistent Back Pain Due to Intercostal Schwannoma, Pain Med. 2016;17: 791-3. doi: 10.1093/pm/pnv028.

A1.4. Ekiz T, Kermenli T, Pazarlı AC, Akarsu E, Yalçınöz K, Ultrasonographic Imaging of a Pancoast Tumor Presenting with Breakthrough Pain and Not Visualized by Plane Radiograph, Pain Med. 2016;17: 2437-38.

A1.5. Kermenli T, Pazarlı AC, Akarsu E, Ekiz T, Pleural lipoma presenting with back pain, Clin Respir J. 2018;12: 368-9.

A1.6. Kermenli T, Yalçınöz K, Polat ME, Intrathoracic multiple recurrence and bilateral endobronchial rupture of cyst hydatid disease; the rare cause of anaphylaxis, Respir Med Case Rep. 2017; 21: 113-115.

A1.7. Kermenli T, Azar C. Posterior mediastinal paraganglioma presenting with hypertension and back pain in a young adult. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2019;16: 47-48.

A1.8. Kermenli T, Azar C. Evaluation of surgical procedures in primary mediastinal cysts and tumors: single-center experience. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2019; 16: 109-113.

A1.9. Kermenli T, Azar C.  Comment on: Can postoperative atrial fibrillation after lung resections depend solely on the type of resection? Kardiochir Torakochir Pol 2019; 16: 212

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.1. Erol MM, Melek H, Bayram AS, Kermenli T, Coşkun F, Akyıldız EÜ, Gebitekin C, Diagnostic value of cervical mediastinoscopy: Report of 506 cases, European Respiratory Society Annual Congress 2013, Journal 2013, 42: P453

B1.2. Kermenli T, Azar C. Primer spontan pnömotoraks vakalarında needlescopic VATS ve konvansiyonel VATS cerrahisi sonuçları, TÜSAD 41. Ulusal Kongresi, EP-193, Muğla, 2019.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

...

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.1. Kermenli T, Doğan A, Poland Syndrome: A Report of Two Cases, Respir Case Rep. 2017; 6: 174-176.

D1.2. Kermenli T. Tracheal Perforation due to Suicide Attempt , Eurasian Journal of Medicine and Investigation 2017; 1: 36-38.

D1.3. Kermenli T, Pazarlı AC, Yalçınöz K. Combined Treatment of Late Postpneumonectomy Bronchopleural Fistula, Fırat Tıp Dergisi/Firat Med J 2018; 23 : 41-43.

D1.4 Kermenli T, Serter A. Bronşiolit Semptomları ile Başvuran Sağ Pulmoner Arter Agenezisi ve Sağ Pulmoner Hipoplazi, Respiratory Case Reports, Respir Case Rep 2019; 8: 74-77.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Sözlü Bildiriler

E1.1. Bayram AS, Erol MM, Melek H, Kermenli T, Akyıldız EÜ, Coşkun F, Gebitekin C, Mediasten tümör ve kistlerinde cerrahi, TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, SS-25, İzmir, 2011.

E1.2. Melek H, Bayram AS, Kermenli T, Gebitekin C, KHDAK yaşlı hastalarda Neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi tedavi, 6.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, S-27, Antalya, 2011.

E1.3. Erol MM, Melek H, Bayram AS , Akyıldız EÜ , Saruhan S, Evrensel T, Kermenli T, Gebitekin C. Timomalarda Küratif Cerrahinin Önemi, Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, SS159, Antalya, 2012.

E.1.4. Erol MM, Melek H, Bayram AS, Kermenli T, Coşkun F, Şen F, Akyıldız EÜ, Gebitekin C. Servikal Mediastinoskopinin Tanısal Değeri, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, SS053, Antalya, 2013.

E1.5. Erol MM, Kermenli T, Melek H, Bayram AS , Şen F, Akyıldız EÜ, Gebitekin C, Karsinoid Tümörler Nüks Eder mi? Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, SS057, Antalya, 2014.

E1.6.  Kermenli T, Melek H, Erol MM, Gebitekin C, Nadir Bir Deneyim: KHDAK’inde ECMO sonrası Akciğer Rezeksiyonu, 1.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, SS-008, Antalya, 2016

E1.7. Kermenli T, Erol MM, Melek H, Bayram AS, Mediastinal Castleman Olgularımız, 1.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, SS-009, Antalya, 2016.

E1.8. Kermenli T, Çitilcioğlu US, Polat ME, Kahraman A, Suicid amaçlı trakeal yaralanmada primer onarım, 1.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, SS-029, Antalya, 2016.

E1.9. Kermenli T, Melek H, Erol MM, Bayram AS, Gebitekin C, KHDAK’de neoadjuvan tedavi sonrası tam yanıt alınan hastalarda sağkalım sonuçları, 1.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, SS-065, Antalya, 2016.

E1.10. Kermenli T, Pazarlı AC, Çitilcioğlu US, Postpnömonektomi bronkoplevral fistülde kombine yaklaşım, 1.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, SS-149, Antalya, 2016.

E1.11. Kermenli T, Eskiocak G, Cinli G, Şakalar F, Yalçınöz K, Komplike Akciğer Kist Hidatik Olgularımız, TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, SS-071, İzmir, 2016.

E1.12. Kermenli T, Çitilcioğlu US, Eskiocak G, Videotorakoskopik Sempatik Klips Uygulanan Hastalarda Preoperatif ve Postoperatif Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Türk Toraks Derneği 20.Yıllık Kongresi, SS‐108, Antalya, 2017.

E1.13. Kermenli T, Çelik M, Gülen G, Mazlum Murat Özer MM . VATS Sempatik Klips Uygulanan Hastalarda 1. Yıl Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi Sonuçları  Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, SS-091, Antalya, 2018.

E1.14. Kermenli T, Azar C, Deveci Ö. Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemde İntraplevral tPA Tedavisinin Etkinliği ve Maliyet Değerlendirmesi, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, SS-063, Antalya, 2019.

E2. Poster Bildiriler

E2.1. Bayram AS, Aygün M, Kermenli T, Coşkun F, Akyıldız EÜ, Gebitekin C, Diffüz parankimal akciğer hastalığının tanısında video destekli akciğer biyopsisinin tanısal değeri, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, TP591, İstanbul, 2010

E2.2. Bayram AS, Melek H, Çolak MA, Kermenli T, Gebitekin C, Senkron akciğer tümörüne bağlı alışılmamış bilobektomi yapılmış bir olgu, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, P147, Antalya, 2011

E2.3. Melek H, Kermenli T, Çetinkaya G, Erol MM, Bayram AS, Hemofili A nedeniyle masif spontan hemopnömotaks; çok nadir bir olgu sunumu, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, P134, Antalya, 2013.

E2.4. Kermenli T, Erol MM, Melek H, Bayram AS, Akciğerin nadir metastatik tümörü; cilt yassı epitel kanseri, 1.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, PS-001, Antalya, 2016.

E2.5. Kermenli T, Pazarlı AC, Yalçınöz K, Fedakar F, İntrabronşial parazit enfestasyonu; nadir bir pnömoni nedeni, 1.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, PS-239, Antalya, 2016.

E2.6. Pazarlı AC, Kermenli T, Recurrent pneumonia due to foreign body aspiration, Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, PO-111, Antalya, 2016.

E2.7. Kermenli T, Yalçınöz K, Akarsu E, Eskiocak G, Kaya Ü, Paraaortik paraganglioma; toraksın nadir tümörü, TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, EP-198, İzmir, 2016.

E2.8. Kermenli T, Yalçınöz K, Poland Sendromu: 2 olgu nedeniyle, TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, EP-337, İzmir, 2016.

E2.9. Kermenli T, Çitilcioğlu US, Eskiocak G, Yalçınöz M, Elbistan İlçe Devlet Hastanesi VATS Sempatik Klips Deneyimi, TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, TP-34, İzmir, 2016.

E2.10. Kermenli T, Şakalar F, Polat ME, Endüstriyel Sağlık Problemi; Silikozis Olgusu Türk Toraks Derneği 20.Yıllık Kongresi, TPS‐174, Antalya, 2017.

E2.11. Kermenli T, Polat ME, Şakalar F, Toraks Travması Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi, Türk Toraks Derneği 20.Yıllık Kongresi, EPS‐021, Antalya, 2017.

E2.12. Kermenli T, Akarsu E, Doğan A, Akciğer Kanserini Maskeleyen Tüberküloz Absesi, Türk Toraks Derneği 20.Yıllık Kongresi, TEPS‐055, Antalya, 2017.

E2.13. Kermenli T, Tunç A, Yentür S,  Narin Y, Özercan MR. Nefes Darlığı ile Prezente Olan Primer Mediastinal Seminom, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, PS-025, Antalya, 2018.

E2.14. Kermenli T, Serter A, Gülen G, Özer MM, Çelik M. Künt Travma Sonrası Geç Dönem Sağ Diyafragma Rüptürü, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, PS-215, Antalya, 2018.

E2.15. Kermenli T, Özer MM, Gülen G, Akupunktur Uygulamasının Hayatı Tehdit Eden Komplikasyonu; Bilateral Pnömotoraks, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, PS-081, Antalya, 2019.

E2.16. Kermenli T, Azar C, Narin Y. PET-BT’de Yüksek SUVmax Tutulumlu Pulmoner Hamartom, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, PS-154, Antalya, 2019.

E2.17. Kermenli T, Azar C, Narin Y, Yıldız R. Tiroidektomi Sonrası 15. Yılda Akciğer Metastazıyla Gelen Papiller Karsinom, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, PS-249, Antalya, 2019.