Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni - Tedarikçilerimiz İçin

 

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/TEDARİKÇİ YETKİLİSİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere diğer tüm bağlı iştirakleri, bünyesindeki diğer şirketler ve hastaneler (“MLPCARE”) tarafından hazırlanmıştır.

 

MLPCARE tarafından, potansiyel tedarikçi olarak satın alma faaliyetleri kapsamında değerlendirilmek üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için veri işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki dayanakları ile, kısmen otomatik yollarla işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

 

GERÇEK KİŞİ POTANSİYEL TEDARİKÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik

Ad-Soyad, T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik No, vergi kimlik no ve kayıtlı olunan vergi dairesi, imza sirküleri vb.

İletişim

İletişim adresi, E-posta adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb.

Finans

Banka hesap bilgileri, vergi levhası, vergiye esas kazanç bilgisi, talep

edilmesi halinde geçici teminat mektubu vb.

İş

Faaliyet belgesi, iş yeterlilik belgesi, distribütörlük belgeleri, sertifikalar vb.

 

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Tedarikçi olarak seçilmeniz halinde MLPCARE tarafından, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, tedarikçi kartının doldurularak ERP sistemine kaydedilmesi suretiyle; mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için veri işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki dayanakları ile, kısmen otomatik yollarla işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik

Ad-Soyad, T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik No, vergi kimlik no ve kayıtlı olunan vergi dairesi, imza

İletişim

İletişim adresi, E-posta adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no

Finans

Banka hesap bilgileri

 

TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ YETKİLİSİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik

Ad-Soyad

İletişim

E-posta adresi, Telefon no

 

TAŞERON TEDARİKÇİ ÇALIŞANINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Firmanız çalışanlarının MLPCARE bünyesinde faaliyet gösterecek olması halinde aşağıdaki kişisel verileri Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenecek ve yine aynı amaç ve sebeplerle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik

Ad-Soyad, TCKN

İletişim

Telefon no, adres

SGK

SGK giriş kaydı

İSG

İSG eğitim belgeleri, sürücü belgeleri (iş makinesi kullanılacaksa),

Ekipman zimmet belgesi, çalışma talimatları, işe özel sertifikalar, yeterlilik belgeleri vb.

 

İlaveten firmanız çalışanlarına ait özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki sağlık raporları Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yalnız işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları tarafından saklanacak, aşağıdaki amaçlarla işlenecek ve yine aynı hukuki sebebe dayanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

 

Söz konusu veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak çalışanlarınızı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünüzü hatırlatırız.

 

HAKLARINIZ

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak MLPCARE’e iletebilirsiniz.