sat覺r aras覺

T羹berk羹loz (Verem Hastal覺覺) nedir? Belirtileri ve tedavi y繹ntemleri

Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin solunum yollar覺ndan vücuda girmesi ile özellikle akcierlerde yayg覺n iltihap gelimesine neden olan Tüberküloz, halk aras覺nda Verem Hastal覺覺 olarak da bilinen bula覺c覺 bir enfeksiyon hastal覺覺d覺r.

Aktif akcier ya da g覺rtlak veremi bulunan hastalar tüberküloz mikrobunun kayna覺 olarak görülür ve mikrop hasta kiilerin solunum yolundan nefes verme, öksürme ya da hap覺rma yoluyla ortama yay覺l覺r. Bu ortama giren sal覺kl覺 kiiler Mycobacterium tuberculosis isimli mikrobu solunum yoluyla al覺r ve hastal覺k bu ekilde yay覺lmay覺 sürdürür.

Tüberküloz (Verem) Belirtileri Nelerdir?

Tüberküloz mikrobu ile kar覺laan kiiler aylar boyunca hiçbir belirti göstermeksizin sal覺kl覺 yaamlar覺na devam edebilir. Bu dönemde kiinin ba覺覺kl覺k sistemi Mycobacterium tuberculosis bakterisi ile savaarak hastal覺覺n gelimesini önlemeye çal覺覺r.

Ancak ba覺覺kl覺k sisteminin yeterli direnci gösteremedii durumlarda tüberküloz mikroplar覺 aktif hale gelir ve verem hastal覺覺 ortaya ç覺kar. Verem belirtileri, hastal覺覺n solunum sistemini etkilemesiyle ortaya ç覺kar.

En yayg覺n belirti, uzun süreli öksürük ve balgam ç覺karmad覺r. Öksürük genellikle sabahlar覺 daha iddetli olabilir. Dier belirtiler aras覺nda göüs ar覺s覺, halsizlik, ate, gece terlemeleri, itah kayb覺 ve kilo kayb覺 bulunur.

Ayr覺ca, baz覺 hastalarda nefes darl覺覺, kan tükürme, göüs ar覺s覺 ve öksürükle birlikte h覺r覺lt覺 da görülebilir. Verem, belirtiler ortaya ç覺kt覺覺nda tedavi edilmezse ilerleyebilir ve dier organlar覺 da etkileyebilir.

Hastal覺覺n balang覺c覺ndan itibaren gözlenen tüberküloz belirtileri öyle s覺ralanabilir:

  • 15 günden uzun süren öksürük ikayeti,
  • Yüksek ate, gece terlemesi, 
  • iddetli göüs ar覺s覺
  • 襤tahs覺zl覺k, h覺zl覺 kilo kayb覺,
  • Halsizlik, yorgunluk, 
  • 襤lerleyen dönemlerde kanl覺 balgam görülmesi.

T羹berk羹loz Nedir?

Tüberküloz (Verem) Nedenleri Nelerdir?

Dünya Sal覺k Örgütü verilerine göre dünyadaki bütün hastal覺klar覺n yüzde 2,5'ini, önlenebilir ölümlerin ise yüzde 26's覺n覺 tüberküloz hastal覺覺 oluturmaktad覺r. En yayg覺n görüldüü yerler Güney ve Dou Asya ile Afrika k覺talar覺 olsa da dünyan覺n tüm k覺talar覺nda ve tüm ülkelerinde görülen tüberküloz, y覺lda 9,2 milyon kiinin verem hastal覺覺 ile kar覺lamas覺na neden olur. 

Yap覺lan arat覺rmalar tüberküloz hastal覺覺nda görülen art覺lar覺n youn göçlere ve AIDS hastal覺覺n覺n görülme s覺kl覺覺na bal覺 olarak gelitiini gösterir. Sanayileme ile artan göç oran覺 hastal覺覺n bula覺c覺l覺覺n覺 kolaylat覺r覺rken AIDS hastal覺覺na bal覺 olarak zay覺flayan ba覺覺kl覺k sistemi de kiinin tüberküloz mikrobuna kar覺 savunmas覺n覺 azalt覺r.

Dünyada verem hastal覺覺n覺n görülme oran覺n覺n en yüksek olduu yer olan Sahra Güneyi Afrika, AIDS hastal覺覺n覺n da en s覺k ortaya ç覺kt覺覺 k覺ta olarak bilinir. Bu durum verem hastal覺覺n覺n AIDS gibi ba覺覺kl覺k sistemini etkileyen sal覺k problemlerine bal覺 olarak ortaya ç覺kabileceini kan覺tlar niteliktedir. 

Tüberküloz Tan覺s覺 Nas覺l Konur?

Hastal覺覺n ikayetleri ile birlikte tüberküloza iaret eden akcier grafii, verem hastal覺覺n覺 akla getirir ancak kesin tan覺 için balgam kültürü al覺nmal覺 ve Mycobacterium tuberculosis bakterisinin varl覺覺 incelenmelidir. Hastadan al覺nan balgam örnei laboratuvar ortam覺nda incelenir ve bakterinin mikroskobik yöntemle görülmesi ile kesin tan覺 konulabilir. 

Özellikle öksürük ikayetinin sigara, souk alg覺nl覺覺 gibi farkl覺 nedenlere balanmas覺, kiinin doktor kontrolüne gitmesini geciktirir ve hastal覺覺n büyük oranda ilerlemesine neden olur.

Verem hastal覺覺 kii kadar toplumu da etkileyen ve halk sal覺覺n覺 tehdit eden ciddi bir hastal覺k olduu için toplum tüberküloz konusunda bilgilendirilmeli, belirtileri doru ekilde deerlendirebilmeli ve "Verem Nedir?" sorusunun cevab覺 hakk覺nda gerekli bilgi sahibi olmal覺d覺r.

Doru tehis ve etkili tedavi uygulamas覺n覺n yap覺labilmesi için belirtilerin ilk andan itibaren önemsenmesi ve göüs hastal覺klar覺 uzman覺 taraf覺ndan detayl覺 muayene edilmesi gerekir. 

T羹berk羹loz

Tüberküloz Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tüberküloz tedavisi için gelitirilmi olan ilaçlar, hastal覺覺n balang覺ç evresinde yüksek oranda iyiletirici etki göstererek kiinin sal覺覺na h覺zl覺 ekilde kavumas覺n覺 salar. En etkili tedavi uygulamas覺n覺 sunan dört farkl覺 ilaç çeidi bulunur.

Bu ilaç uygulamalar覺 ile hastalar覺n neredeyse tamam覺 son derece baar覺l覺 bir ekilde tedavi edilir. Verem tedavisi genellikle uzun süreli bir süreçtir ve en az alt覺 ay ila dokuz ay sürebilir. 襤laçlar覺n düzenli ve tam olarak al覺nmas覺 verem tedavisinin baar覺s覺n覺 etkiler.

Verem tedavisindeki amaç, hastal覺覺 tamamen ortadan kald覺rmak ve bulama riskini en aza indirmektir. Tedavi sürecinde düzenli olarak doktor kontrolleri yap覺lmal覺 ve ilaçlar覺n yan etkileri izlenmelidir. Verem tedavisi erken tehis ve uygun bir ekilde baland覺覺nda oldukça etkili olabilir ve hastalar覺n sal覺klar覺n覺 geri kazanmalar覺na yard覺mc覺 olabilir.

襤laç tedavisi için belirlenen süre en az alt覺 ay olmakla birlikte hastal覺覺n iddetine, toplumda görülme s覺kl覺覺na, kiinin ya覺na ve dier hastal覺k öykülerine göre tedavi süresi deiik gösterebilir. Etkili tedavinin salanabilmesi için belirtilerin doru deerlendirilmesi ve erken tehis ile hastal覺覺n kontrol alt覺na al覺nmas覺 önemlidir.

Eer siz de tüberküloz belirtileri gösteriyor ya da s覺kl覺kla kalabal覺k ortamlarda bulunuyorsan覺z, mutlaka belirti takibi yapman覺z ve uygun s覺kl覺kta doktor kontrolüne gitmeniz gerekir. 

Tüberküloz Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

征Tüberküloz için Hangi Doktora Gidilmelidir?

Tüberküloz (TB) hastal覺覺n覺n tehisi, tedavisi ve takibi genellikle bir göüs hastal覺klar覺 uzman覺 taraf覺ndan yap覺l覺r. Bu uzmanlar, tüberkülozun tan覺s覺n覺 koymak için gerekli testleri yapar ve uygun tedaviyi balatarak hastal覺覺n ilerlemesini önler. 

征Tüberküloz Bula覺c覺 m覺d覺r?

Evet, tüberküloz (TB) bula覺c覺 bir hastal覺kt覺r. Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis ad覺 verilen bakterinin neden olduu bir enfeksiyondur. Bu bakteri özellikle akcierleri etkiler, ancak dier vücut bölgelerini de enfekte eder. Tüberkülozun bulama yollar覺; enfekte bir kiinin öksürmesi, hap覺rmas覺 veya konumas覺yla havaya yay覺lan mikroplar覺n solunmas覺 eklindedir.

Prof. Dr.
Mecit S羹erdem
G繹羹s Hastal覺klar覺
VM Medical Park Maltepe
954633

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.