sat─▒r aras─▒

t├╝kenmi┼člik sendromu belirtileri

Stresli ya┼čam─▒n da etkisiyle günümüz toplumunda görülme s─▒kl─▒─č─▒ giderek artan tükenmi┼člik sendromu, önemsenmesi ve mutlaka tedavi edilmesi gereken psikolojik bir sorundur. Genellikle yo─čun ve stresli bir i┼č ya┼čant─▒s─▒ içerisinde bulunan ki┼čilerde görülen tükenmi┼člik sendromunda ba┼čar─▒s─▒zl─▒k hissi, enerji dü┼čüklü─čü, bireyin kendini yorgun ve bitkin hissetmesi gibi problemler ba┼č gösterir. Bu sorunlar─▒n ┼čiddeti hastal─▒─č─▒n ┼čiddeti ile paralel olarak artmaya devam eder.

Hastal─▒k ani bir ┼čekilde geli┼čmez, yava┼č yava┼č ve sinsi bir ┼čekilde ilerleyerek belirti vermeye ba┼člar. Bu nedenle hastalar ve yak─▒nlar─▒ genellikle hastal─▒k belirli bir ┼čiddete ula┼č─▒ncaya dek durumu önemsemez ve tedavi gereklili─či hissetmez.

Sendromun ilerlemesi durumunda hastal─▒k, ki┼čiler için dayan─▒lmaz ve ba┼ča ç─▒k─▒lmaz bir hale gelebilir, baz─▒ ki┼čilerin istemeden i┼čini kaybetmesi ve sosyal çevrelerinden uzakla┼čmas─▒ gibi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle hastal─▒k fark edildi─či andan itibaren mutlaka tedavi sürecine ba┼članmal─▒d─▒r.

Tükenmi┼člik Sendromu Nedir?

Tükenmi┼člik sendromu ad─▒ verilen psikolojik hastal─▒k, 1974 y─▒l─▒nda ilk olarak Herbert Freudenberger taraf─▒ndan ba┼čar─▒s─▒zl─▒k, y─▒pranm─▒┼čl─▒k, güç ve enerji düzeyinin azalmas─▒, tatmin edilmez isteklerin olu┼čmas─▒ sonucunda bireyin içsel kaynaklar─▒nda olu┼čan tükenmi┼člik durumu olarak tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r.

Hastal─▒─č─▒n tan─▒mland─▒─č─▒ dönemden bugüne dek sendroma ili┼čkin pek çok ara┼čt─▒rma yap─▒lm─▒┼č ve hastal─▒─č─▒n te┼čhisine yönelik olarak çe┼čitli tan─▒ testleri geli┼čtirilmi┼čtir. Bu tan─▒ testlerinden bir tanesi olan Maslach ölçe─čini de geli┼čtiren Christina Maslach taraf─▒ndan ise hastal─▒k "─░┼č ya┼čant─▒s─▒ gere─či yo─čun duygusal taleplere maruz kalan ve devaml─▒ olarak insanlarla yüz yüze olan bireylerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süren yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygular─▒n─▒n, yap─▒lan i┼če, hayata ve di─čer insanlara kar┼č─▒ olumsuz tutumlarla yans─▒mas─▒ ile olu┼čan bir sendrom" olarak tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r.

Tükenmi┼člik sendromu, Dünya Sa─čl─▒k Örgütü taraf─▒ndan da Uluslararas─▒ Hastal─▒k S─▒n─▒fland─▒rmas─▒ listesine de al─▒nm─▒┼čt─▒r. Özellikle bir bireyin kald─▒rabilece─či i┼č yo─čunlu─čunun üzerinde bir tempo ile çal─▒┼čan ki┼čiler ve yo─čun stres alt─▒ndaki bireylerde görülen tükenmi┼člik sendromunda bireyin kendini bu ko┼čullar alt─▒nda çal─▒┼čmaya zorlamas─▒ sonucunda belirli bir evreden sonra çökü┼č ba┼člar ve hastal─▒k kendisini belli etmeye ba┼člar.

Günümüz toplumuna bak─▒ld─▒─č─▒nda bu hastal─▒─č─▒n tan─▒n─▒rl─▒─č─▒, ünlü ki┼čilerde görülmesi ile atm─▒┼čt─▒r. Buna ba─čl─▒ olarak sendromla mücadele eden pek çok ki┼čide hastal─▒klar─▒ hakk─▒nda ┼čüphe ve fark─▒ndal─▒k olu┼čtu─ču görülür.

Tükenmi┼člik Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Yava┼č ve sinsi bir ┼čekilde ilerlemesi nedeniyle tükenmi┼člik sendromu ya┼čayan hastalar─▒n birço─ču muayene için sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒na ba┼čvurmaya gerek duymaz. Dünya genelinde pek çok ki┼či zorlu ya┼čam ko┼čullar─▒ ile mücadele etmek durumunda oldu─čundan bu duygular hayat─▒n normal bir parças─▒ ve kaç─▒n─▒lmaz bir durum olarak görülebilir.

Bu da hastal─▒─č─▒n fark edilmesini zorla┼čt─▒ran etmenler aras─▒nda yer al─▒r. Hastal─▒k tedavi edilmedikçe, mevcut ya┼čam ko┼čullar─▒ ve stres devam ettikçe hastal─▒─č─▒n ┼čiddeti de artar ve belirgin semptomlar ortaya ç─▒kmaya ba┼člar.

En yayg─▒n olarak görülen tükenmi┼člik sendromu belirtileri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Bedensel tükenmi┼člik hissi
 • Duygusal tükenmi┼člik hissiyat─▒
 • Ki┼čiyi esir alan olumsuz dü┼čünceler
 • Karamsarl─▒k
 • Basit i┼čleri bitirmekte zorlanma
 • ─░┼čten so─čuma
 • Umutsuzluk
 • Kendini de─čersiz hissetme
 • Azalm─▒┼č mesleki özgüven
 • Unutkanl─▒k ve dalg─▒nl─▒k
 • Sürekli yorgunluk ve bitkinlik hissiyat─▒
 • Dikkat da─č─▒n─▒kl─▒─č─▒
 • Uyku problemleri
 • Kab─▒zl─▒k ve ishal gibi sindirim sistemi düzenine ili┼čkin bozukluklar
 • Kalp çarp─▒nt─▒s─▒ ve solunum güçlü─čü
 • Ba┼č, s─▒rt ve bacaklar olmak üzere vücudun belirli bölgelerinde a─čr─▒lar

Bu nedenlerin haricinde tükenmi┼člik sendromunun daha pek çok ki┼čiye özgü semptomu ile kar┼č─▒la┼čmak mümkündür. Bu nedenle yukar─▒da verilen belirtilerden birkaç─▒n─▒ kendisinde gören ki┼čiler mutlaka tükenmi┼člik sendromuna ili┼čkin testlerden geçmelidir.

Tükenmi┼člik Sendromu Nedenleri Nelerdir?

Tükenmi┼člik sendromunun yayg─▒n olarak görüldü─čü insanlara bak─▒ld─▒─č─▒nda birço─čunun hizmet sektöründe faaliyet gösterdi─či, yo─čun ve stresli bir i┼č temposu içerisinde yer ald─▒─č─▒ görülür. Bu nedenle yo─čun i┼č hayat─▒ ve stres, tükenmi┼člik sendromu nedenleri aras─▒nda ilk s─▒ralarda say─▒labilir.

Sürekli olarak yüksek sorumluluk gerektiren hayati kararlar almak durumunda olan, i┼č ya┼čam─▒nda zamanla yar─▒┼čan ve i┼č yeti┼čtirme konusunda bask─▒lara maruz kalan, küçük detaylara büyük hassasiyet gösterilmesi gereken titiz i┼člerde çal─▒┼čan ki┼čiler, tükenmi┼člik sendromuna yakalanma konusunda di─čer bireylere oranla daha yüksek risk alt─▒ndad─▒r.

Fakat bu durumlar─▒n hiçbiri ile ba─čda┼čt─▒r─▒lamayacak i┼č ve ya┼čam temposu içerisinde olan ki┼čilerde de bu sendroma rastlanabilece─či bilinmelidir. Bunlar─▒n haricinde hastal─▒─č─▒n geli┼čiminde baz─▒ ki┼čisel faktörler de rol oynayabilir. ─░stemedi─či durumlara kar┼č─▒ "Hay─▒r" demekte zorlanan, mükemmeliyetçi ki┼čili─če sahip olan ve i┼č konusunda gere─činden fazla fedakarl─▒k yapmaya yatk─▒n ki┼čilerde bu hastal─▒─ča yakalanma olas─▒l─▒─č─▒ daha yüksektir.

Tükenmi┼člik Sendromu Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Tükenmi┼člik sendromunun te┼čhisinin koyulabilmesi için öncelikle hastan─▒n detayl─▒ öyküsü al─▒nmal─▒d─▒r. Psikiyatr ve psikologlar taraf─▒ndan yap─▒lacak muayene ve görü┼čmeler s─▒ras─▒nda sendromun varl─▒─č─▒ndan ┼čüphelenilmesi durumunda tükenmi┼člik sendromu testi olarak da bilinen Maslach Tükenmi┼člik Ölçe─či (MBI) uygulan─▒r. Duygusal tükenmi┼člik hissi, ba┼čar─▒s─▒zl─▒k ve çevreye kar┼č─▒ duyars─▒zla┼čma gibi konular─▒ ölçen çe┼čitli sorulardan olu┼čan bu envanter, cevaplar─▒n puanland─▒r─▒lmas─▒ ile test sonunda belirli bir skor elde edilmesini sa─člar.

Elde edilen skor ki┼čide tükenmi┼člik sendromunun bulunup bulunmad─▒─č─▒n─▒, bulunuyor ise hangi düzeyde oldu─čunu bildirir. Baz─▒ durumlarda tükenmi┼člik sendromu, depresyon veya di─čer psikolojik hastal─▒klarla bir arada görülebilir. Bu nedenle detayl─▒ psikolojik muayene k─▒sm─▒na gereken özenin gösterilmesi, hastal─▒─č─▒n tam olarak te┼čhis edilebilmesi ve tedavide ba┼čar─▒ oran─▒n─▒n artt─▒r─▒labilmesi aç─▒s─▒ndan büyük bir öneme sahiptir.

Tükenmi┼člik Sendromu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tükenmi┼člik sendromu her ne kadar bireyin sosyal ve psikolojik ya┼čam─▒n─▒ altüst etse de tedavisi kolay ve oldukça etkilidir. Sendromun ilerlemi┼člik düzeyine ba─čl─▒ olarak hastal─▒─č─▒n tedavi süreci de de─či┼čkenlik gösterir. ┼×iddetli olmayan durumlarda sendrom bireyin kendi kendine alaca─č─▒ önlemler, i┼č ya┼čam─▒nda ve sosyal hayat─▒nda yapaca─č─▒ düzenlemeler ile büyük ölçüde ortadan kald─▒r─▒labilir.

Bunun sa─članabilmesi için mutlaka ruh sa─čl─▒─č─▒na ili┼čkin muayenelerin yap─▒lm─▒┼č olmas─▒ gerekir. Bu görü┼čmeler esnas─▒nda sendromun ortaya ç─▒k─▒┼č─▒nda rol oynayan faktörler belirlenerek tedavi sürecinde bu faktörlere yönelik önlem almak hedeflenir. Sendromun a┼č─▒r─▒ ┼čekilde ┼čiddetlenmi┼č ve ilerlemi┼č oldu─ču, ki┼činin i┼č ya┼čant─▒s─▒na veya günlük hayat─▒na devam edememesine neden oldu─ču durumlarda hekim taraf─▒ndan önerildi─či takdirde ilaç tedavisi gerekli olabilir.

Psikolojik tedavi sürecinde hastal─▒─ča yol açan etkenlere yönelik düzenlemelerin ard─▒ndan bireyler kendilerine yeterli miktarda vakit ay─▒rmaya, hobiler edinmeye ve bunlar─▒ hayat─▒n─▒n bir parças─▒ haline getirmeye özen göstermelidir. ─░┼č hayat─▒na ili┼čkin kafas─▒nda büyüttü─čü sorunlar var ise i┼č saatleri haricinde bu konular─▒ kafas─▒ndan uzakla┼čt─▒rmay─▒, bir di─čer deyi┼čle i┼či i┼čte b─▒rakmay─▒ denemelidir.

Yeterli miktarda dinlenmek, uyku düzenine gereken hassasiyeti göstermek ve dengeli beslenmek de tedavi sürecinde oldukça önemlidir. Ayr─▒ca düzenli olarak spor yapmak da mutluluk hissi veren hormonlar─▒n kandaki düzeylerinin yükselmesine neden olarak tükenmi┼člik sendromu ile mücadele sürecine destekte bulunur. Bu nedenle düzenli bir egzersiz plan─▒ belirlenerek buna sad─▒k kalmak faydal─▒ olacakt─▒r.

Tükenmi┼člik sendromu, ba┼člang─▒çta küçük önlemler ile kendi kendine iyile┼čebilir bir durum olmakla birlikte tedavi edilmedi─či takdirde ilerleyerek çok daha ciddi boyutlu sa─čl─▒k sorunlar─▒na yol açabilir.

Bu nedenle e─čer bir bireyde tükenmi┼člik sendromu mevcut ise bu sorunun erken dönemde te┼čhis edilmesi ve bir an önce tedavi plan─▒n─▒n belirlenmesinin tedavi ba┼čar─▒s─▒ aç─▒s─▒ndan çok büyük bir öneme sahip oldu─ču unutulmamal─▒d─▒r. E─čer siz de tükenmi┼člik sendromuna yakaland─▒─č─▒n─▒z─▒ dü┼čünüyorsan─▒z, derhal bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurarak alan─▒nda uzman bir psikiyatr ile görü┼čebilirsiniz.

Tükenmi┼člik Sendromu En Çok Kimlerde Görülür?

Tükenmi┼člik sendromu, genellikle uzun süreli stres ve yo─čun i┼č yükü alt─▒nda çal─▒┼čan ki┼čilerde görülür. Özellikle a┼ča─č─▒daki gruplar tükenmi┼člik sendromu için yüksek risk alt─▒ndad─▒r:

1. Sa─čl─▒k Çal─▒┼čanlar─▒: Doktorlar, hem┼čireler ve di─čer sa─čl─▒k profesyonelleri yo─čun çal─▒┼čma saatleri ve duygusal olarak zorlu durumlar nedeniyle tükenmi┼člik sendromuna yatk─▒nd─▒r.

2. Ö─čretmenler: Sürekli ö─črenci yönetimi, ders planlama ve çe┼čitli e─čitim sorumluluklar─▒ ö─čretmenlerin tükenmi┼člik ya┼čamas─▒na neden olabilir.

3. ─░┼č Dünyas─▒ Profesyonelleri: Özellikle yüksek sorumluluk ta┼č─▒yan pozisyonlarda çal─▒┼čan yöneticiler ve ┼čirket sahipleri, sürekli bask─▒ ve uzun çal─▒┼čma saatleri nedeniyle tükenmi┼člik riski alt─▒ndad─▒r.

4. Sosyal Hizmet Uzmanlar─▒: Sosyal hizmet alan─▒nda çal─▒┼čanlar, duygusal olarak zorlay─▒c─▒ durumlar ve yüksek i┼č yükü nedeniyle tükenmi┼člik ya┼čayabilirler.

5. ─░lk Müdahale Ekipleri: Polisler, itfaiyeciler ve acil durum sa─čl─▒k hizmetleri çal─▒┼čanlar─▒, stresli ve tehlikeli çal─▒┼čma ko┼čullar─▒ nedeniyle tükenmi┼člik sendromuna maruz kalabilirler.

6. Yard─▒mseverlik Sektörü Çal─▒┼čanlar─▒: Sürekli olarak ba┼čkalar─▒na yard─▒m etmeye çal─▒┼čan ve duygusal olarak zorlay─▒c─▒ durumlarla ba┼ča ç─▒kan ki┼čilerde de tükenmi┼člik sendromu s─▒kça görülür.

Bu gruplar─▒n yan─▒ s─▒ra, uzun süreli stres alt─▒nda olan herkes tükenmi┼člik sendromu ya┼čayabilir. Düzenli olarak stres yönetimi teknikleri kullanmak ve gerekti─činde profesyonel yard─▒m almak, tükenmi┼člik sendromunun önlenmesine yard─▒mc─▒ olabilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

Tükenmi┼člik Sendromu Fiziksel Belirtileri Nelerdir?

 • Yorgunluk ve Enerji Kayb─▒: Sürekli yorgun hissetmek, enerji eksikli─či.
 • Uyku Sorunlar─▒: Uykusuzluk veya a┼č─▒r─▒ uyuma.
 • Ba┼č A─čr─▒lar─▒: Kronik ba┼č a─čr─▒lar─▒ veya migren ataklar─▒.
 • Kas ve Eklem A─čr─▒lar─▒: Sürekli kas ve eklem a─čr─▒lar─▒.
 • Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k Sistemi Zay─▒fl─▒─č─▒: Daha s─▒k hasta olma, enfeksiyonlara yatk─▒nl─▒k.
 • Sindirim Sorunlar─▒: Mide bulant─▒s─▒, mide a─čr─▒lar─▒, ba─č─▒rsak problemleri.
 • Kalp Çarp─▒nt─▒lar─▒: H─▒zl─▒ veya düzensiz kalp at─▒┼člar─▒.

Tükenmi┼člik sendromu belirtileri ki┼čiden ki┼čiye farkl─▒l─▒k gösterebilir. Erken dönemde fark edilip, önlem al─▒nmas─▒ önemlidir.

Duygusal Tükenmi┼člik Sendromu Nedir?

Duygusal tükenmi┼člik sendromu, uzun süreli stres ve a┼č─▒r─▒ yüklenme sonucunda ortaya ç─▒kan bir durumdur. Ki┼či, duygusal enerjisini tüketmi┼č hisseder ve duygusal olarak bo┼čalm─▒┼č, yorgun hisseder. Bu sendrom, genellikle i┼č stresi, ki┼čisel ili┼čkilerde ya┼čanan zorluklar veya sürekli bask─▒ alt─▒nda kalma durumlar─▒nda görülür. Belirtiler aras─▒nda motivasyon kayb─▒, umutsuzluk hissi, duygusal mesafe ve genel bir isteksizlik hali bulunur. Duygusal tükenmi┼člik, zaman─▒nda fark edilip, müdahale edilmezse daha ciddi ruhsal sa─čl─▒k sorunlar─▒na yol açabilir.

Tükenmi┼člik Sendromu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Tükenmi┼člik sendromu tedavi edilmezse, hem fiziksel hem de psikolojik sa─čl─▒k üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. Ki┼čide sürekli yorgunluk, uyku bozukluklar─▒, ba┼č a─čr─▒lar─▒ ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi zay─▒fl─▒─č─▒ gibi fiziksel belirtiler artabilir. Psikolojik olarak ise depresyon, anksiyete ve duygu durum bozukluklar─▒ geli┼čebilir. ─░┼č performans─▒ ve verimlilik dü┼čer, bu da kariyer üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ayr─▒ca aile ve arkada┼č ili┼čkileri zarar görebilir, ki┼či sosyal çevresinden uzakla┼čarak yaln─▒zl─▒k hissi ya┼čayabilir. Tedavi edilmedi─činde, tükenmi┼člik sendromu ki┼činin ya┼čam kalitesini ciddi ┼čekilde dü┼čürebilir ve uzun vadeli sorunlara yol açabilir.

Tükenmi┼člik Sendromunda ─░laç Kullan─▒l─▒r m─▒?

Tükenmi┼člik sendromunun tedavisinde ilaçlar, duruma göre kullan─▒labilir. Özellikle belirtiler çok ┼čiddetli ise ve ki┼činin günlük ya┼čam─▒n─▒ ciddi ┼čekilde etkiliyorsa, doktorlar antidepresanlar veya anksiyolitikler gibi ilaçlar reçete edebilir. Ancak, ilaç tedavisi genellikle tek ba┼č─▒na yeterli olmaz. Psikoterapi, stres yönetimi teknikleri ve ya┼čam tarz─▒ de─či┼čiklikleri de tedavi sürecinde önemli bir rol oynar. ─░laç kullan─▒m─▒, mutlaka bir doktorun gözetiminde olmal─▒ ve ki┼čiye özel bir tedavi plan─▒ olu┼čturulmal─▒d─▒r.

Tükenmi┼člik Sendromu Nas─▒l Atlat─▒l─▒r?

Tükenmi┼člik sendromunu atlatmak için profesyonel yard─▒m almak önemlidir. Psikoterapi, stres yönetimi teknikleri, meditasyon ve yoga faydal─▒ olabilir. Düzenli egzersiz yapmak, uyku düzenine dikkat etmek ve sa─čl─▒kl─▒ beslenmek de önemlidir. Sosyal destek almak, i┼č yükünü dengelemek ve gerekti─činde yard─▒m istemek tükenmi┼člik sendromunu atlatmada yard─▒mc─▒ olur.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
Yaren Hamarat
Psikoloji
─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
575677

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.