sat覺r aras覺

st Solunum Yolu Enfeksiyonu (SYE) Nedir?

Burun, boaz, g覺rtlak ve bronlardan oluan üst solunum yollar覺ndan birinin etkilenmesi sonucunda üst solunum yolu enfeksiyonu oluur. Üst solunum yolu enfeksiyonu genellikle virüs kaynakl覺 olmakla birlikte bakterilerden kaynakl覺 da üst solunum yolu enfeksiyonu oluabilir.

Çounlukla birkaç hafta içinde iyileme gösteren üst solunum yolu enfeksiyonu baz覺 durumlarda t覺bbi tedavi gerektiren komplikasyonlar geliebilir. Siz de üst solunum yolu enfeksiyonu nedir? Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Üst solunum yolu enfeksiyonu nas覺l tedavi edilir? gibi sorular覺n yan覺tlar覺n覺 örenmek istiyorsan覺z yaz覺n覺n devam覺n覺 okuyabilirsiniz.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtileri genellikle grip veya nezle ile kar覺t覺r覺lmak ile birlikte üst solunum yolunda yayg覺n olarak görülen belirtilerden baz覺lar覺 u ekildedir:

 • Öksürük
 • Burun ak覺nt覺s覺
 • Boaz ar覺s覺
 • Burun t覺kan覺kl覺覺
 • Ba ar覺s覺
 • Yüksek ate
 • S覺k s覺k hap覺rma
 • Tükenmilik hissi

Üst solunum yolu enfeksiyonunda semptomlar genellikle hastal覺a sebep olan etkene maruz kald覺ktan sonraki üç gün içinde balar ve genellikle yedi ila on gün aras覺nda sürer. Baz覺 durumlarda semptomlar üç haftaya kadar devam edebilir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Virüsler üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan faktörlerin ba覺nda gelmektedir. Baz覺 durumlarda bakteriler de üst solunum yolu enfeksiyonun olumas覺na neden olabilir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Türleri Nelerdir?

Üst solunum yolu enfeksiyonun hastal覺覺n belirtilerine göre birden çok çeidi bulunmaktad覺r. Yayg覺n olarak rastlanan üst solunum yolu enfeksiyonundan baz覺lar覺 u ekildedir:

 • Rinit: Rinit veya souk alg覺nl覺覺 burun boluundaki astar覺n iltihaplanmas覺d覺r. Rinit kendi aras覺nda ikiye ayr覺l覺r. Bunlardan biri alerjik rinittir. Alerjik rinit tipik olarak bir alerjen taraf覺ndan tetiklenir. Alerjik olmayan rinit ise bir virüse maruz kald覺ktan sonra ortaya ç覺kan rinit çeididir.
 • Farenjit: Farenjit, boaz覺n覺z覺n arkas覺nda veya farenkste bir iltihaplanma olumas覺 sonucunda ortaya ç覺kar. Farenjit halk aras覺nda genellikle boaz ar覺s覺 olarak da adland覺r覺l覺r. Faranjite tipik olarak bir virüs neden olur.
 • Tonsillit: Tonsillit, boaz覺n覺z覺n arkas覺ndaki bademciklerin k覺rm覺z覺, i ve ar覺l覺 hale gelmesidir. Bademciklerde oluan bu duruma bir virüs veya bakteriyel enfeksiyon neden olabilir.
 • Larenjit: Larenjit, ses üreten organ olan g覺rtlak iltihaplanmas覺 sonucunda ortaya ç覺kar.. Larenjit çounlukla virüs kaynakl覺 olsa da bakteriyel enfeksiyonlar da larenjite neden olabilir.

st Solunum Yolu EnfeksiyonuBelirtileri Nelerdir?

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu 襤çin Kimler Risk Alt覺ndad覺r?

Üst solunum yolu enfeksiyonu aerosol damlac覺klar覺 ve dorudan el ele temas yoluyla kiiden kiiye bulama gösterebilir. Hasta birinin az覺n覺 ve burnunu kapatmadan hap覺rmas覺 veya öksürmesi ile virüs içeren damlac覺klar覺n havaya püskürtülmesi, hastaneler, kurumlar, okullar ve gündüz bak覺mevleri gibi kapal覺 bir alanda veya kalabal覺k ortamlarda, ast覺m veya alerjik rinit gibi hastal覺klar覺n varl覺覺nda, ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flad覺覺 durumlarda, sigara içenlerde ve kortikosteroid ilaç kullananlarda üst solunum yolu enfeksiyonu gelime olas覺l覺覺 daha fazlad覺r.

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlar覺

Üst solunum yolu enfeksiyonlar覺 çocukluk dönemi hastal覺klar覺n覺n büyük bir çounluunu oluturur.

Çocukluk ça覺nda görülen üst solunum yolu enfeksiyonlar覺ndan baz覺lar覺 u ekildedir:

 • Nazofarenjit: S覺kl覺kla sonbahar ve k覺 aylar覺nda görülen nazofarenjitin en yayg覺n semptomlar覺 aras覺nda boaz ar覺s覺, öksürük, yüksek ate, tekrarlayan hap覺r覺k, burun ak覺nt覺s覺 ve ba ar覺s覺 görülür. Alt覺 ya覺n alt覺ndaki çocuklarda y覺lda 6-8 kez nazofarenjit görülebilirken daha büyük çocuklarda nazofarenjit görülme s覺kl覺覺 2-4 gündür ve semptomlar覺n süresi yakla覺k olarak 5-7 gün sürmektedir. Nazofarenjit tedavisinde burunda biriken sekresyonlar覺n temizlenmesi amac覺yla serum fizyolojik ile burun y覺kan覺r.
 • Akut Tonsillofarenjit: Daha çok temas yolu ile bulaan akut tonsillofarenjit tonsillerin ve farenksin enfekte olmas覺 durumunda ortaya ç覺kan bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Akut tonsillofarenjit çounlukla virüs kaynakl覺 ortaya ç覺ksa da bakteri kaynakl覺 da vücutta enfeksiyon oluabilir. Çounlukla k覺 mevsiminde ortaya ç覺kan akut tonsillofarenjit yüksek ate, boaz ar覺s覺, mide bulant覺s覺, ba ar覺s覺, burun ak覺nt覺s覺 ve gözlerde yaarma gibi semptomlar覺n olumas覺na neden olabilir. Akut tonsillofarenjit durumunda oluan semptomlar genellikle 3-5 gün içerisinde iyileme gösterir.
 • Akut Rinosinüzit: Sinüslerin enfekte olmas覺 sonucunda ortaya ç覺kan akut rinosinüzit çocukluk ça覺nda ortaya ç覺kan üst solunum yolu enfeksiyonlar覺ndan biridir. Virüs kaynakl覺 ortaya ç覺kan akut rinosinüzit durumunda burun t覺kan覺kl覺覺, burun ak覺nt覺s覺, koku almada zorlanma, öksürük ve ba ar覺s覺 gibi semptomlar oluabilir. Oluan semptomlar genellikle birkaç gün içerisinde kendiliinden iyileme gösterir.

Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nas覺l Tehis Edilir?

Üst solunum yolu enfeksiyonunda doktor taraf覺ndan t覺bbi geçmi öyküsü al覺narak ve fizik muayene yap覺larak hastal覺k için tehis konulabilir. Doktor taraf覺ndan tehis koymak için yap覺lan fizik muayene kulak, burun ve boaz覺n bir cihaz yard覺m覺yla incelenmesini içerebilir. Baz覺 durumlarda, hastal覺a neden olan bakteri grubu olan A grubu Streptokoklar覺 tehis etmek için boaz sürüntü al覺nabilir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nas覺l Tedavi Edilir?

Üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde temel amaç hastal覺覺n oluturduu semptomlar覺n ortadan kald覺r覺lmas覺d覺r. Semptomlar覺n ortadan kald覺r覺lmas覺 için doktor taraf覺ndan öksürük kesiciler, balgam söktürücüler, C vitamini ve çinko kullan覺m覺 önerilebilir.

Buna ek olarak üst solunum yolu enfeksiyonun tedavisinde nazal dekonjestanlar kullan覺labilir. Kullan覺lan nazal dekonjestanlar öksürük ve t覺kan覺kl覺k gibi semptomlar覺 azaltmaya yard覺mc覺 olabilir. Semptomlar覺n giderilmesine yard覺mc覺 olmak için antihistaminiklerle kombinasyon halinde de nazal dekonjestan uygulamas覺 kullan覺labilirler.

Ayr覺ca buhar inhalasyonu ve tuzlu su ile gargara üst solunum yolu enfeksiyonun tedavisinde oldukça önemlidir. Bunlar覺n yan覺 s覺ra asetaminofen (Tylenol) ve nonsteroidal gibi antiinflamatuar ilaçlar (NSA襤襤) ve analjezikler ate ve ar覺y覺 azaltmaya yard覺mc覺 olarak üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisine destek olur.

st Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedir?

Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedir? Akut üst solunum yolu enfeksiyonu (AÜSYE), burun, boaz, sinüsler ve solunum yollar覺n覺 etkileyen ve genellikle viral veya bakteriyel patojenlerin neden olduu k覺sa süreli bir solunum sistemi enfeksiyonudur.

AÜSYE, souk alg覺nl覺覺, grip, bademcik iltihab覺 ve sinüzit gibi çeitli hastal覺klar覺 içerebilir. Bu enfeksiyonlar genellikle hafif seyirli olsa da belirtiler rahats覺zl覺k yaratabilir.

Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Akut ÜSYE belirtileri, burun ak覺nt覺s覺, boaz ar覺s覺, öksürük, hap覺r覺k, hafif ate, ba ar覺s覺, yorgunluk ve halsizlik gibi semptomlar覺 içerir. Baz覺 durumlarda, sinüs ar覺s覺 veya bademciklerde ime ve k覺zar覺kl覺k da görülebilir. Belirtiler genellikle 1-2 hafta içinde iyileir.

Geçmeyen Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Üst solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n geçmemesi, bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduu durumlarda ortaya ç覺kabilir. Viral enfeksiyonlar genellikle kendi balar覺na iyileirken, bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Ayr覺ca, ba覺覺kl覺k sistemi zay覺flam覺 bireylerde enfeksiyonlar daha uzun sürebilir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nas覺l Geçer?

Üst solunum yolu enfeksiyonlar覺 genellikle kendiliinden geçer ve tedaviye ihtiyaç duymazlar. Ancak semptomlar覺 hafifletmek için dinlenmek, bol s覺v覺 tüketmek, nemli hava solunumu kolaylat覺rmak ve semptomlara yönelik reçetesiz ilaçlar覺 kullanmak yard覺mc覺 olabilir. 襤laç kullan覺m覺 veya tedavi için doktora bavurmak gerekebilir, özellikle belirtiler ciddi veya uzun süre devam ediyorsa.

Bebeklerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonlar覺, genellikle viral patojenlerin neden olduu bir durumdur. Bebekler, ba覺覺kl覺k sistemleri henüz tam olarak gelimedii için bu tür enfeksiyonlara kar覺 daha savunmas覺zd覺r. Virüsler, bebeklerde burun ak覺nt覺s覺, öksürük, boaz ar覺s覺 ve hafif ate gibi semptomlara yol açabilir.

Bebeklerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonuna Ne 襤yi Gelir?

Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺 hafifletmek için nemlendirici bir hava üfleyici kullanmak, burun t覺kan覺kl覺覺n覺 hafifletmek için aspiratörler kullanmak ve bebeklerin bol s覺v覺 almas覺n覺 salamak faydal覺 olabilir.

Reçete edilmeyen özel bebek ilaçlar覺 kullanmadan önce bir doktora dan覺mak önemlidir. Ayr覺ca, bebeklerin enfekte kiilerden izole edilmesi ve bulaman覺n önlenmesi için hijyenik önlemler al覺nmal覺d覺r.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nas覺l Önlenir?

Üst solunum yolu enfeksiyonu al覺nabilecek baz覺 önlemler ile önlenebilir hastal覺kt覺r.

Üst solunum yolu enfeksiyonunun olumas覺n覺 önlemek için al覺nabilecek önlemlerden baz覺lar覺 u ekildedir:

 • Sabun ve Su 襤le S覺k S覺k El y覺kamak: Elleri s覺k s覺k sabunlu su ile y覺kamak, enfeksiyonu yayabilen salg覺lara maruz kalmay覺 azaltarak üst solunum yolu enfeksiyonu olumas覺n覺 önlemeye yard覺mc覺 olabilir.
 • Hasta Olan 襤nsanlarla Yak覺n Temasta Bulunmaktan Kaç覺nmak: Üst solunum yolu olan bireylerin dokunabilecei kumanda, telefon ve kap覺 kollar覺 gibi nesnelere dokunmamak ve hasta olan bireyin temas etmesi durumunda dezenfekte ederek kullanmak üst solunum yolu enfeksiyonu bulama riskini azaltmaya yard覺mc覺 olabilir.
 • Ba覺覺kl覺k Sisteminin Güçlü Tutulmas覺: Ba覺覺kl覺k sistemi hastal覺klar覺n olumas覺n覺n önlenmesinde veya var olan hastal覺klar覺n tedavisinde oldukça önemli bir etkendir. Ba覺覺kl覺k sisteminin güçlü tutulmas覺 üst solunum yolu enfeksiyonunun oluma riskini azaltmaya yard覺mc覺 olabilir.

Üst solunum yolu enfeskiyonu olumas覺n覺 önlemek için bu tür önlemlerin al覺nmas覺 oldukça önemlidir.

Hastal覺klar günlük yaam覺 olumsuz etkileyen faktörler aras覺ndad覺r. Üst solunum yolu enfeksiyonlar覺 rutin hayat覺 önemli ölçüde etkileyen hastal覺klar覺n ba覺nda gelmektedir.

Üst solunum yolu enfeksiyonu önleyecek tedbirler almak sal覺覺 koruyarak yaam kalitesinin artmas覺na yard覺mc覺 olabilir. Düzenli hastane kontrollerine gitmek ve doktor taraf覺ndan önerilen tavsiyeleri uygulamak üst solunum yolu enfeskiyonu olumas覺n覺 önlemeye ve var olan üst solunum yolu enfeksiyonunu tedavi etmeye yard覺mc覺 olabilir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular 

Yetikinlerde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Yetikinlerde üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtileri burun ak覺nt覺s覺, burun t覺kan覺kl覺覺, boaz ar覺s覺, öksürük, hap覺r覺k, hafif ate, ba ar覺s覺 ve halsizlik gibi semptomlar içerir. Bu enfeksiyonlar genellikle bula覺c覺d覺r ve kiiden kiiye öksürük veya hap覺r覺k s覺ras覺nda yay覺labilir.

Üst solunum yolu enfeksiyonu bula覺c覺 m覺d覺r?

Üst solunum yolu enfeksiyonlar覺 genellikle bula覺c覺d覺r ve genellikle öksürük veya hap覺r覺k yoluyla, enfekte kiinin solunum yolu salg覺lar覺 veya salg覺 damlac覺klar覺yla yay覺l覺r. Bu nedenle hastal覺覺n yay覺lmas覺n覺 önlemek için hijyenik önlemler almak, elleri s覺k s覺k y覺kamak ve enfekte kiilerden uzak durmak önemlidir.

Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu nas覺l geçer?

Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonunu hafifletmek ve tedavi etmek için nemlendirici bir hava üfleyici, burun t覺kan覺kl覺覺na yönelik aspiratörler veya solunum yolu aç覺c覺 damlalar kullan覺labilir. Ayr覺ca, bebeklerin yeterince s覺v覺 almas覺 salanmal覺 ve doktorun önerdii ekilde ilaçlar kullan覺lmal覺d覺r.

Üst solunum yolu enfeksiyonu hangi bölüm bakar?

Üst solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺 deerlendiren ve tedavi eden birinci basamak sal覺k profesyoneli, genellikle aile hekimi veya dahiliye uzman覺d覺r. Eer enfeksiyon daha ciddi bir ekilde seyrediyorsa veya uzmanl覺k gerektiriyorsa, bir kulak burun boaz uzman覺 da dahil edilebilir.

Hamilelikte üst solunum yolu enfeksiyonu neden olur?

Hamilelik s覺ras覺nda üst solunum yolu enfeksiyonlar覺, ba覺覺kl覺k sistemi üzerindeki hamilelikle ilgili deiiklikler ve hormonlar nedeniyle artabilir. Bu durum, hamilelik s覺ras覺nda vücudun savunma mekanizmalar覺n覺n biraz zay覺flad覺覺 anlam覺na gelir.

Ayr覺ca, hamilelik s覺ras覺nda genellikle ien burun mukozas覺, burun t覺kan覺kl覺覺na yol açabilir ve üst solunum yolu enfeksiyonlar覺na zemin haz覺rlayabilir.

Siz de üst solunum yolu enfeksiyonu hakk覺nda detayl覺 bilgi sahibi olmak istiyorsan覺z bir sal覺k kuruluuna bavurabilirsiniz. Medical Park hastanelerinde hastal覺klar hakk覺nda bilgilendirme hizmeti verilmektedir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Abdullah 襤lhan
襤癟 Hastal覺klar覺 (Dahiliye)
Medical Park Ankara (Bat覺kent)
86885

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.