Dr. Öğr. ÜyesiYüksel Kurban

  • İlgi Alanları
  • Jinekolojik onkoloji
  • Ürojinokoloji
  • Yüksek riskli bebekler
  • Gebelik takibi

Eğitim ve Uzmanlık:
T.C.Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Önlisans
T.C.Atatürk Üniversitesi Tıp  Fakültesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Laboratuar/Klinik Uzmanlı Eğitimi

Deneyim:
Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü: Pratisyen Hekim
1996- 2001: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Asistan / Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı 
2005-2011: Karabük Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi:  Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı/Başhekim  
2011- 2018: Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı/ İdari Sorumlu 
2018- Haziran 2019: Ankara Özel Medisis Hastanesi  
2019-:Medical Park Ankara Hastanesi 


Kurslar:
“Jinekolojide Temel Kavramlar Kursu”  Sağlık Bilimleri Üniversitesi ZTB Kadın Sağlığı SUAM / 07 Nisan 2018
“Master Class: Electronic  Fetal Monıtorıng” 25th Europan Congress of Obstetrics and Gynaeccology in conjunction with 15 th congress of Turkish Society of obstetrics and Gynaecology / May 19 th,2017 Antalya
“Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Kadavra Diseksiyon Kursu” Acıbadem Unıversty/ 27-28 Mart 2017
“Doğum Pozisyonları ve Doğumu Kolylaştırıcı Yöntemler Kursu” Koru Hastaneleri& Ebeler Derneği / 02-04 Aralık 2011
“Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Jinekolojik Endoskopi Workshop”Jinekolojik Endoskopi Derneği/ 2 Kasım 2013
“Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Kursu”  T.C. Sağlık Bakanlığı AÇS ve AP Genel Müdürlüğü/  Kasım 2011
“Kolposkopi, Dijital Kamera ve Yazılım Programı” T.C. Sağlık Bakanlığı  Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı& Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneğ/ 27-29 Nisan2011
“HPV DNA Testing in Primary Screening and HPV Vaccination”  Federation of Turkıish Pathology Societies & Turkıish Society for Colposcopy and Cervical Pathology/ Nowember 25-28 2010  İzmir
“3. ZTB-Etlik Ürojinekoloji/Pelvik Onarım Cerrahisi Günleri” 8-9 Şubat 2008
“ Adevenced Ultrasound Course İn Obstetrıcs and Gynecology” IAN DONALD Inter- Unıversıy School of Medical Ultrasound/ 14-15 December 2007
“Obstetrik Ultrasonnografi Kursu” Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı / 17-21 Ocak 2001
 “Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar”  Bayer Schering Parma / 31 Ekim-2 Kasım 2008 Antalya
“Ürodinamik Stress İnkontinans Tanı ve Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu”  XXIV. Zeynap Kamil  Jineko-Patoloji Kongresi / 14-16 Haziran 2006
Jinekolojik Onkoloji  Hizmet içi Eğitim (  1-31 Eylül 2016/ Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi

Kongreler:
16. Ulusal  Türkiye Jinekoloji ve Obstetric Kongresi  (9-13 Mayıs 2018 Antalya)
17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi 24-28 Nisan  2019 Antalya
25th Europan Congress of Obstetrics and Gynaeccology in conjunction with 15 th congress of Turkish Society of obstetrics and Gynaecology / May 19 th,2017- Antalya
5. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi /YİSAV/ 19-22 Mart 2017 -Ankara
13. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi/ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı –Bursa Kent Konseyi/02-05 Mart 2017
Uluslararası Katılımlı Gebelik, Doğum ve Loğusalık Kongresi/ Koru Hastaneleri / 02-04 Aralık 2016-Ankara
13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği/  11-15 Mayıs 2015-Antalya
"Hasta Hakları ve Uygulamaları  Sempozyumu”Karabük İl Sağlık Müdürlüğü / 16 Nisan 2008
“Sağlıkta Dönüşüm Programı Yönetici Eğitimi” Sağlık Bakanlığı İzleme Değerlendirme Birimi/ 10-17 Ekim 2005- Ankara
 AB Sürecinde Kalibrasyonun Önemi ve Genel Metroloji ve Kalibrasyon Semineri SERTİFİKA-TSE- SOJUZTEST METROLOJİ VE KALİBRASYON MERKEZİ /7 Haziran 2007
 DETA Management Consultanscy ISO 9001: 2000 Quality Management Systems training course” DETA Yönetim Danışmanlığı Certificate of Traınıng 16 January 2007
 DETA Management Consultanscy Quality Assuranse Internal Auditor Training Course and Examination DETA Yönetim Danışmanlığı Certificate of Traınıng 2 Marc 2007 

 

1-    Gebelikte HPV prevalansı ve vajinai  doğumda fetal geçiş sıklığı (Orijinal makale)

2-    Dismenorede rofekoksib ve Naproksen Na’un etkinliğinin karşılaştırılması (Orijinal makale)

3-    Fetal ektopik disorganize beyin dokusu ( olgu sunumu)

4-    Postmenapozal kadınlarda östrojen replasman tedavisinin osteoartrit gelişimi üzerine etkisi    (orijinal makale)

5-    Obstetrik Vakalarda Hipogastrik arter ligasyonu. Tek Merkez deneyimi 

6-    Over kanserini taklid eden Pelviperitoneal tüberküloz (olgu sunumu)

7-    Demonstratif  Bir Sezeryan Komplikasyonu ve Yönetimi: Aspirasyon Pnomonisi ( Case report)

8-    Cyctic LympHangioma Of The Lesser OmentumOmentum İn a pregnant Women : a Case Report And ReviewOf The Literatüre

9-    Gestasyonel diabet, Tip 1-2 DM ve glukoz intoleransı olan gebelerde  fetal kord kanı  sialic asit seviyesinin ‘’ orijinal makele ‘’ Hacetepe Üniv  Gynecology and Abstetrics  Medicine

10-    Postmenapozal hasta da Vulvar lipoma taklid eden Vulvar Leiyomyoma  Case Report

11-    Relationship Between Hüman pappiloma Virus Status and Cervikal Cytolojical Abnormalities in Low Risk Turkish Population Araştırma yazısı ( Obstetrics and Gynecology İnternational Journel 2017

12-    Menapoz Review: Endometrial histopathology results of women at geriatric age and the evaluation of endometrial cancer risk 2017

13-    Hiperemezis Gravidorumda yeme Tutum Davranışları ve Sosyo –Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Klinik çalışma ( Ege klinikleri tıp dergisi) 2017

14-    -‘’Yenidoğan Bebeklerin göbek kordon kanında  kurşun ve civa düzeyleri’’Araştırma  makalesi (ZTB Jinekoloji- Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2018)

15-    ‘’Abortus imminens tanılı olgularda antikardiolipin antikor pozitifliği ile gebelik sonuçları arasındaki ilişki’’ araştırma makalesi.( Bakırköy tıp dergisi. BTD-2018-03-029 nolu)

16-    Vajinal doğum ve elektif sezaryenla doğumu gerçekleştirilen yenidoğan bebeklerin iyilik hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit oranı parametreleri ile karşılaştırılması (   ZTB Jinekoloji- Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019)

17-    Postpartum kanamalara yaklaşım Sempozyumu  ( Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi 2018 Düzenleme kurulu üyesi)

18-    Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik derneği Ankara şubesi Asistan kursu:  Non epitelial Over kanserleri sözlü sunum 2018